Abstract submission will be open in February 2023


51st International School & Conference on the Physics of Semiconductors

"Jaszowiec 2023"

Poland, 17-23 June 2023

Obowiązek informacyjny / Information Obligation


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
CO-FUNDED BY THE STATE BUDGET

DOSKONAŁA NAUKA
PERFECT SCIENCE


JUBILEUSZOWA 50. MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA I KONFERENCJA FIZYKI PÓŁPRZEWODNIKÓW "JASZOWIEC 2022"

JUBILEE 50TH INTERNATIONAL SCHOOL AND PHYSICS CONFERENCE CONFERENCE "JASZOWIEC 2022"


DOFINANSOWANIE / CO-FINANCING: 300 000 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ / TOTAL VALUE: 905 587,73 PLN
Jubileuszowa 50. Międzynarodowa Szkoła i Konferencja Fizyki Półprzewodników, zwana dalej w skrócie "Jaszowiec 2022", obejmuje zorganizowanie połączonej dwudniowej Szkoły i pięciodniowej Konferencji w Szczyrku w dniach 4-10 czerwca 2022 r. Podczas "Jaszowca 2022" eksperci zagraniczni, jak również polscy wygłoszą referaty w zakresie tematyki obejmującej najbardziej aktualne i istotne problemy naukowe, sklasyfikowane jako należące do szeroko rozumianej fizyki półprzewodników. W ciągu 50 lat istnienia „Jaszowiec” stał się wydarzeniem o międzynarodowej renomie, jest bardzo dobrze znany w światowym środowisku fizyki półprzewodników i z liczbą uczestników typowo około 250 stanowi największą konferencję o tematyce półprzewodnikowej organizowaną w Europie Środkowej. Wartym podkreślenia jest fakt, że co najmniej połowę uczestników stanowią studenci ostatnich lat studiów oraz doktoranci, dla których tradycyjnie organizowana jest Szkoła z przeglądowymi referatami, wprowadzającymi w tematykę następującej po niej Konferencji.

Jubilee 50th International School and Conference of Semiconductor Physics, traditionally referred to as "Jaszowiec" for short, includes the organization of a joined two-day School and a five-day Conference in Szczyrk on June 4-10, 2022. During "Jaszowiec 2022", foreign and Polish experts will give lectures on the topics covering the most current and important scientific problems, classified as belonging to the broadly understood physics of semiconductors. During 50 years of its existence, "Jaszowiec" has become an event of international renown, it is very well known in the world community of semiconductor physics, and with the number of participants typically around 250 it is the largest semiconductor conference organized in Central Europe. It is worth noting that at least half of the participants are graduate students and PhD students, for whom the School with review papers introducing the topics of the subsequent Conference is traditionally organized.